Koncept koji će transformisati mnoge industrije u virtuelne mreže kupaca i prodavaca. Uspešne organizacije implementiraju e-poslovanje da integrišu poslovne procese i poboljšaju radne operacije unutar organizacije. Kao ishod dobijaju bolji poslovni rezultat, bolje interne organizacione strukture i efikasniji menadžment. Da bi u tim promenama bila uspešna, organizacija mora da se prilagodi i da savlada nove pristupe u strategiji, planiranju i vođenju biznisa. Promene će se ubrzati u budućnosti, a nova tehnološka dostignuća u digitalnoj ekonomiji će obilovati praveći nove fundamentalne pristupe u e-poslovanju vlada, društava i ekonomija sa socijalnim, ekonomskim i političkim implikacijama.

Elektronska trgovina i mogućnost online naplate i plaćanja, elektronsko bankarstvo i transfer novca iz zemlje ka inostranstvu putem Interneta, mobilno bankarstvo i poslovni softver su deo koncepta e-poslovanja kao celine, koje je u korelaciji sa ekonomskim razvojem zemlje na nacionalnom i društveno-organizacionom nivou.

U državama u kojima je Internet skup, spor ili nedostupan, društvena zajednica je na marginama svetskih dešavanja i savremenih tokova razvoja. U tim krajevima su organizacijama i kompanijama resursi ograničeni i ne mogu na vreme da reaguju zahtevima tržišta. Tako je i u gradovima ako nema elektronskog načina plaćanja i elektronske razmene informacija. Preduzeća troše više sredstava, resursa, vremena, ljudstva, što rezultuje kašnjenju, nedovoljnom profitu, nesolvetnosti i nelikvidosti.

Elektronsko poslovanje pruža značajne šanse preduzećima da unaprede svoje poslovne operacije. Da ponude kupcima više, po nižim cenama, da povećaju efikasnost, da smanje troškove i da posluju u realnom vremenu 24/7.

Mnoga preduzeća reorganizuju svoje poslovne operacije radi maksimiziranja ponude kupcima baziranu na virtuelnim mogućnostima, dozvoljavajući kupcima da obave narudžbinu i kupovinu proizvoda kojeg nema na lageru a potom da od dobavljača, u roku, obezbede robu za kupca. Na taj način ceo lanac funkcioniše, a kao rezultat se dobija manji trošak prodavca, niža cena za kupca i brža razmena informacija.

Kako elektronsko poslovanje ne poznaje geografske granice, mnoge velike kompanije i poznati brendovi jačaju ponudu svojih proizvoda online. Pokreću nove poslovne aktivnosti i unapređuju poslovne procese radi dominacije na tržištu. “Winner takes all”.

Razvoj elektronskog poslovanja prate mnogi pozitivni efekti. Pomaže organizaciji, kompaniji, društvu i državi da ubrza svoj socio-ekonomski razvoj. Pruža mnoge povoljnosti poslovanju da se razvija i raste, ali takođe predstavlja veliki izazov koji utiče na društvo u celini.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*