Pojam e-uprava predstavlja transformaciju klasičnih administrativnih procedura u e-administraciju koja zahteva ekonomiju baziranu na znanju. U kadrovskoj strukturi je potreban tim stručnjaka radi profesionalnog organizovanja, efikasnog i sigurnog vođenja. Vlada i njene institucije koriste informaciono – komunikacione tehnologije za pružanje usluga građanima putem Interneta. Cilj e-uprave je da se obezbedi efikasna, sigurna i brža usluga fizičkim i pravnim licima. Pruža velike mogućnosti za poboljšanje i unapređenje internih administrativnih procedura, obezbeđujući uspešno pružanje usluga državnih institucija online. To je ključni koncept državnog unapređenja i predstavlja izazov jer zahteva sigurnost transfera podataka, obezbeđenu privatnost, kao i poverenje i interakciju građana sa državnim institucijama putem Interneta. Ukoliko sigurnost nije obezbeđena, organizacije i građani su izloženi mogućem ugrožavanju osetljivih podataka koji se iz centralne baze prenose Internetom. Dakle: privatnost, poverljivost i sigurnost su ključni činioci uspešne e-uprave.

E-zdravstvo. Razvojem e-poslovanja, Interneta i bežičnih komunikacija ostvareno je unapređenje zdravstva omogućavajući praćenje stanja pacijenata na udaljenim lokacijama putem ICT-a, koristeći najviše Internet. Postignuta su revolucionarna dostignuća razvoja zdravstvenog sistema i brige o pacijentima putem online monitoringa. Samo sa visokim poverenjem u sigurnost monitoringa i privatnosti pacijenata, obe strane, zdravstvo i pacijenti mogu izvući benefite uspešnog, korisnog i kvalitetnog online servisa zdravstvenog sistema.

E-pripravnost predstavlja merenje spremnosti društva da iskoristi prednosti informaciono – komunikacionih tehnologija, temelja e-poslovanja. Merenje spremnosti se obično obavlja u obrazovnim i državnim institucijama.

E-trgovina predstavlja način na koji kompanija, organizacija, sajt, sprovodi i olakšava prodaju i kupovinu proizvoda i usluga online. Elektronska trgovina objedinjuje pojmove e-kupovina i e-marketing.

E-marketing predstavlja napor kompanije da informiše kupce o proizvodima i uslugama, da komunicira sa kupcima, da obezbedi interakciju sa korisnicima i da vrši promociju proizvoda i usluga radi online prodaje. E-poslovanje putem Interneta nudi više mogućnosti za isporuku marketinških informacija od bilo kojeg drugog sredstva oglašavanja i omogućava brzo i lako prilagođavanje poslovnim prilikama.

E-market je elektronski tržni centar, tj. elektronsko tržište (e-tržište) gde veći broj kupaca i prodavaca obavlja ponudu, razmenu i transakciju. Kupci i prodavci se centralizuju i suočavaju svoju ponudu sa tražnjom i obezbeđuju informacije o realizovanoj transakciji. Pogodnost za kupce na e-tržištu je mogućnost pretraživanja proizvoda centralizovanih na jednom mestu koji ispunjavaju njihove potrebe, kao i mogućnost poređenja cena komplementarnih proizvoda. A pogodnost za prodavce je prilika za dopiranje do većeg broja kupaca, kao i pristup novim tržištima.

Ovo su samo neki od širokog spektra pojmova koji se koriste!

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*