Fakultet organizacionih nauka je organizator jubilarnog XL Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2013. SYM-OP-IS je nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem koji tradicionalno okuplja operacione istraživače sa ciljem da se na formalni i neformalni način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za operaciona istraživanja.

Na simpozijumu je izložen rad:

Funkcionalnosti yahoo groups servisa na studijskom programu elektronsko poslovanje

U radu se analiziraju funkcionalnosti Yahoo Groups servisa kao Internet platforme za razmenu informacija i podršku nastavnom procesu na studijskom programu Elektronsko poslovanje Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu, u periodu od 2003-2012. godine.

 

 

U Boru je od 25. do 27. maja 2012. održana Osma Majska konferencija o strategijskom menadžmentu MKSM012 na kojoj je izložen rad:

Strategic management decisions on e-commerce solutions for small companies

Na ovom skupu prijavljeno je 140 radova od preko 200 autora sa najistaknutijih naučnih i privrednih institucija iz naše zemlje i inostranstva. Konferenciji su prisustvovali učesnici sa domaćih i inostranih naučnih institucija, na kojima se izučavaju menadžment discipline, kao i brojni predstavnici privrede.

 

Elektronska trgovinaPriručnik za laboratorijske vežbe iz e-trgovine se može kupiti online na sledećoj Web adresi:

Online prodavnica knjiga – Elektronska trgovina, priručnik za vežbe.

Studenti se uz ovaj priručnik osposobljavaju za praktičnu realizaciju elektronske prodavnice korišćenjem softvera otvorenog tipa.

Ovaj priručnik ima i širi značaj, tako da svako ko želi da realizuje elektronsku prodavnicu ima detaljno uputstvo korak po korak kako to da uradi.

 

Upotreba Interneta u privatne svrhe:

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima koje je sproveo Republički zavod za statistiku od 12. aprila do 27. aprila 2011. sprovedeno je telefonskim putem na reprezentativnom uzorku od 2400 domaćinstava.

Domaćinstva koja poseduju Internet prema prihodu

Domaćinstva koja poseduju Internet prema prihodu

nastavak » » »

 

Danas banke ulažu značajna sredstva u mobilne bankarske sisteme da bi dosegli do što većeg broja svojih komitenata i bili konkurentni na globalnom tržištu. Za mobilno bankarstvo kod nas, može se reći da je najnoviji kanal u elektronskom bankarstvu i predstavlja pogodan i brz način obavljanja bankarskih transakcija koristeći mobilne telefone. Potencijal koji je nezanemarljiv i daleko veći od tipičnog online desktop pristupa jer postoji nekoliko puta više korisnika mobilnih telefona nego online PC korisnika. Današnji stil življenja je nezamisliv bez mobilnog telefona, a promene koje uvodi e-poslovanje bankarskih sistema podstiču razvoj mobilnih aplikacija za korišćenje usluga m-bankinga.

Klijenti treba da se upoznaju sa prednostima koje nudi mobilno bankarstvo u odnosu na druge komunikacione kanale. Kupci bi trebalo da dobiju priliku da isprobaju funkcionisanje mobilnog bankarstva, vide demonstracije u filijalama ili medijima i saznaju kako taj kanal radi. To bi pružilo ljudima bolje razumevanje opcija m-bankinga. Pored toga, usluge koje se nude treba da se široko reklamiraju na ciljno tržište, kao što su mladi ljudi koji imaju tendenciju da budu usvojioci rano inovativnih usluga.

nastavak » » »

 

Matt Cutts govori da li Tag Cloud utiče na pozicioniranje sajta na pretraživačima.

 

Koncept koji će transformisati mnoge industrije u virtuelne mreže kupaca i prodavaca. Uspešne organizacije implementiraju e-poslovanje da integrišu poslovne procese i poboljšaju radne operacije unutar organizacije. Kao ishod dobijaju bolji poslovni rezultat, bolje interne organizacione strukture i efikasniji menadžment. Da bi u tim promenama bila uspešna, organizacija mora da se prilagodi i da savlada nove pristupe u strategiji, planiranju i vođenju biznisa. Promene će se ubrzati u budućnosti, a nova tehnološka dostignuća u digitalnoj ekonomiji će obilovati praveći nove fundamentalne pristupe u e-poslovanju vlada, društava i ekonomija sa socijalnim, ekonomskim i političkim implikacijama.

nastavak » » »

 

Pojam e-uprava predstavlja transformaciju klasičnih administrativnih procedura u e-administraciju koja zahteva ekonomiju baziranu na znanju. U kadrovskoj strukturi je potreban tim stručnjaka radi profesionalnog organizovanja, efikasnog i sigurnog vođenja. Vlada i njene institucije koriste informaciono – komunikacione tehnologije za pružanje usluga građanima putem Interneta. Cilj e-uprave je da se obezbedi efikasna, sigurna i brža usluga fizičkim i pravnim licima. Pruža velike mogućnosti za poboljšanje i unapređenje internih administrativnih procedura, obezbeđujući uspešno pružanje usluga državnih institucija online. To je ključni koncept državnog unapređenja i predstavlja izazov jer zahteva sigurnost transfera podataka, obezbeđenu privatnost, kao i poverenje i interakciju građana sa državnim institucijama putem Interneta. Ukoliko sigurnost nije obezbeđena, organizacije i građani su izloženi mogućem ugrožavanju osetljivih podataka koji se iz centralne baze prenose Internetom. Dakle: privatnost, poverljivost i sigurnost su ključni činioci uspešne e-uprave.

nastavak » » »

 

Online prodavnica knjiga

 

Potreba za skadištenjem i pretraživanjem velikog broja podataka i dokumenata postojala je decenijama pre početka Interneta. Postojali su katalozi za velike biblioteke koji su strpljivo pisani rukom na indexnim karticama i u različitom obimu automatizovani. Tadašnje pretraživanje podataka je bilo dobro zamišljeno, ali ne lako ostvarljivo. Informacije su bile grupisane prema definisanim normama, a podaci formatirani prema posebnim pravilima.

nastavak » » »